ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Friday, July 24, 2020

ពន្ធដារនឹងពន្យល់អ្នកជាប់ពន្ធ ពី «ការផ្ដល់សេវា និងបច្ចុប្បន្នភាព ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ» ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅព្រឹកនេះ

អ្នកនិពន្ធ:
កម្មវិធីស្ដីពី «ការផ្ដល់សេវា និងបច្ចុប្បន្នភាពព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ» នឹងត្រូវ Live ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពីលោក លីម ដឺលុច ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផងដែរ ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង១០៖០០នាទី ដល់ម៉ោង១១៖០០នាទីព្រឹក៕

កម្មវិធីស្ដីពី «ការផ្ដល់សេវា និងបច្ចុប្បន្នភាពព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ» នឹងត្រូវ Live ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពីលោក លីម ដឺលុច ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផងដែរ ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង១០៖០០នាទី ដល់ម៉ោង១១៖០០នាទីព្រឹក៕

0 comments:

Post a Comment