ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Saturday, September 26, 2020

កម្មវិធីបើកវេទិកាសាធារណៈ.............................

អ្នកនិពន្ធ: ,

(រាជធានីភ្នំពេញ): ព្រឹកថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ នៅរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោ បានបេីកកិច្ចប្រជំុវេទិការសាធារណៈ ស្ថិតនៅ បុរីឡាយគង់ ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ រួមនឹងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ បានចុះផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពមាន ៩ ចំណុច ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន ៤២ នាក់ ។

.ប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរនិង ស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ជាទីបញ្ចប់: លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដង្កោ រួមនិង លោកមេភូមិ នឹងចូលរួមនគរបាលប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ ផងដែរ។ លោកស្រីចៅសង្កាត់ដង្កោ សំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបុរីឡាយគង់ ទាំងអស់ សូមរាយការណ៍ ព័ត៌មាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ក្នុងករណីបើមានសកម្មភាពទាំង 9 ចំណុចខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម ឬមួយ ទាក់ទងមកនគរបាល ប៉ុស្តិ៍ដង្កោ ដើម្បី សហការ ជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន ទាន់ពេលវេលាផងដែរ។
.ជាពិសេស សូមពុកម៉ែបងប្អូន ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន សូមការប្រុងប្រយ័ត្ន សុខភាពនឹង  ការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាល ការពារកូវីត19 សូមឱ្យបងប្អូនទាំងអស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃជំងឺ សាកលលោក /ត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជា: ម៉ាស់. ជែល .អាល់កុល ផងដែរ។


(រាជធានីភ្នំពេញ): ព្រឹកថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ នៅរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោ បានបេីកកិច្ចប្រជំុវេទិការសាធារណៈ ស្ថិតនៅ បុរីឡាយគង់ ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ រួមនឹងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ បានចុះផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពមាន ៩ ចំណុច ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន ៤២ នាក់ ។

.ប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរនិង ស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ជាទីបញ្ចប់: លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដង្កោ រួមនិង លោកមេភូមិ នឹងចូលរួមនគរបាលប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ ផងដែរ។ លោកស្រីចៅសង្កាត់ដង្កោ សំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបុរីឡាយគង់ ទាំងអស់ សូមរាយការណ៍ ព័ត៌មាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ក្នុងករណីបើមានសកម្មភាពទាំង 9 ចំណុចខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម ឬមួយ ទាក់ទងមកនគរបាល ប៉ុស្តិ៍ដង្កោ ដើម្បី សហការ ជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន ទាន់ពេលវេលាផងដែរ។
.ជាពិសេស សូមពុកម៉ែបងប្អូន ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន សូមការប្រុងប្រយ័ត្ន សុខភាពនឹង  ការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាល ការពារកូវីត19 សូមឱ្យបងប្អូនទាំងអស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃជំងឺ សាកលលោក /ត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជា: ម៉ាស់. ជែល .អាល់កុល ផងដែរ។

0 comments:

Post a Comment