ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Wednesday, May 19, 2021

អង្គភាពសារព័ត៌មានដែល មិនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងព័ត៌មាននឹងមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យទេ!

អ្នកនិពន្ធ: ,

    (ភ្នំពេញ)៖ លោក ខៀវ កាញ្ញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៨.០៥.២០២១។

បានចេញលិខិតជម្រាប៖ មកអស់លោកលោកស្រី ជាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទ ។

ចាងហ្វាង កាសែតទស្សនាវដ្ដី ព្រឹត្តិបត្តិ គេហទំព័រ និងម្ចាស់ផ្សព្វផ្សាយ តាមអនឡាញ នាយកក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសេវាកម្ម លើវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ ។

ស្ដីពីការ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការពារម៉ាក ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្នុងនោះក្រសួងព័ត៌មាន៖ បានដាក់ការបរិច្ឆេទ តម្រូវឱ្យគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ ។

ត្រូវរូសរាន់ទៅ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា៖ បើដល់ការបរិច្ឆេទហើយ អង្គភាពដែលមិនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម គឺក្រសួងព័ត៌មាននឹងមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យទេ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២តទៅ៕

    (ភ្នំពេញ)៖ លោក ខៀវ កាញ្ញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៨.០៥.២០២១។

បានចេញលិខិតជម្រាប៖ មកអស់លោកលោកស្រី ជាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទ ។

ចាងហ្វាង កាសែតទស្សនាវដ្ដី ព្រឹត្តិបត្តិ គេហទំព័រ និងម្ចាស់ផ្សព្វផ្សាយ តាមអនឡាញ នាយកក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសេវាកម្ម លើវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ ។

ស្ដីពីការ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការពារម៉ាក ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្នុងនោះក្រសួងព័ត៌មាន៖ បានដាក់ការបរិច្ឆេទ តម្រូវឱ្យគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ ។

ត្រូវរូសរាន់ទៅ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា៖ បើដល់ការបរិច្ឆេទហើយ អង្គភាពដែលមិនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម គឺក្រសួងព័ត៌មាននឹងមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យទេ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២តទៅ៕

0 comments:

Post a Comment