ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Friday, February 4, 2022

ស្អែកនេះ!ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.អាយ.អេស នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី«គន្លឹះគ្រប់គ្រងហានិភ័យច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម»

អ្នកនិពន្ធ: , ,

    (ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការបង្ហោះក្នុងPageផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន BIS Accounting and Tax Service ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មពន្ធដារ នឹងរៀបចំបើកវគ្គសិក្ខសាលាស្ដីអំពី«គន្លឹះគ្រប់គ្រងហានិភ័យច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង៨:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង៥:០០នាទីល្ងាចទីតាំងស្ថិតនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២។

សូមជម្រាបជូនថា៖ បើយោងលិខិតអញ្ជើញរបស់ក្រុមហ៊ុន BIS Accounting and Tax Service បានគោរព អញ្ជើញ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ បណ្ឌិត តេង ប៊ុនថុន អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ(គ.ប.ផ.ក) និងជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការទី៧ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើជាវាគ្មិនដែលចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះរយៈពេល១ថ្ងៃពេញតែម្ដង។

តើបងប្អូនចង់ដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយ និងការពារហានិភ័យច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ដែលក្រុមហ៊ុនអាចនឹងប្រឈមថ្ងៃអនាគតដែរ ឬទេ? តើបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

 បងប្អូនអាជីវករដែលបានចូលរួមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

-ទទួលបានគន្លឹះការគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយ  និងការពារបញ្ហាប្រឈមពីច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន

-ទទួលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនិងថ្មីពីវាគ្មិន

-យល់ដឹងបន្ថែមពីបញ្ហាដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនដទៃដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន

-ចេះក្បូនរៀបចំក្រុមហ៊ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងទុកមុននូវហានិភ័យផ្លូវច្បាប់។

-ទទួលបានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ៗក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាតែម្ដងព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា÷  ការបង្កើតវគ្គសិក្ខាសាលានេះ ក្រោយមានការសំណូមពរពីបងប្អូនអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ី.អាយ.អេស ដោយមានការកង្វាស់ខាតចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ពន្ធដារ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងធ្វើអាជីវកម្ម ជាកត្តាដែលបងប្អូនអាជីវករ ពាណិជ្ជករមានការព្រួយបារម្ភ ហើយកន្លងមកជារឿយៗតែជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះ ដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុមហ៊ុនប៊ី.អាយ.អេស ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មពន្ធដារបានបើកវគ្គនេះឡើងក្នុងគោលបំណង ឲ្យអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឲ្យបានកាន់តែទូលំទូយលាយដើម្បីពង្រឹកក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងការការពារហានិភ័យផ្សេងៗ៕


    (ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការបង្ហោះក្នុងPageផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន BIS Accounting and Tax Service ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មពន្ធដារ នឹងរៀបចំបើកវគ្គសិក្ខសាលាស្ដីអំពី«គន្លឹះគ្រប់គ្រងហានិភ័យច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង៨:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង៥:០០នាទីល្ងាចទីតាំងស្ថិតនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២។

សូមជម្រាបជូនថា៖ បើយោងលិខិតអញ្ជើញរបស់ក្រុមហ៊ុន BIS Accounting and Tax Service បានគោរព អញ្ជើញ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ បណ្ឌិត តេង ប៊ុនថុន អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ(គ.ប.ផ.ក) និងជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការទី៧ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើជាវាគ្មិនដែលចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះរយៈពេល១ថ្ងៃពេញតែម្ដង។

តើបងប្អូនចង់ដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយ និងការពារហានិភ័យច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ដែលក្រុមហ៊ុនអាចនឹងប្រឈមថ្ងៃអនាគតដែរ ឬទេ? តើបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

 បងប្អូនអាជីវករដែលបានចូលរួមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

-ទទួលបានគន្លឹះការគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយ  និងការពារបញ្ហាប្រឈមពីច្បាប់សារពើពន្ធ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន

-ទទួលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនិងថ្មីពីវាគ្មិន

-យល់ដឹងបន្ថែមពីបញ្ហាដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនដទៃដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន

-ចេះក្បូនរៀបចំក្រុមហ៊ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងទុកមុននូវហានិភ័យផ្លូវច្បាប់។

-ទទួលបានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ៗក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាតែម្ដងព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា÷  ការបង្កើតវគ្គសិក្ខាសាលានេះ ក្រោយមានការសំណូមពរពីបងប្អូនអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ី.អាយ.អេស ដោយមានការកង្វាស់ខាតចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ពន្ធដារ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងធ្វើអាជីវកម្ម ជាកត្តាដែលបងប្អូនអាជីវករ ពាណិជ្ជករមានការព្រួយបារម្ភ ហើយកន្លងមកជារឿយៗតែជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះ ដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុមហ៊ុនប៊ី.អាយ.អេស ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មពន្ធដារបានបើកវគ្គនេះឡើងក្នុងគោលបំណង ឲ្យអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឲ្យបានកាន់តែទូលំទូយលាយដើម្បីពង្រឹកក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងការការពារហានិភ័យផ្សេងៗ៕


1 comment:

  1. The odds are 온라인카지노 principally in your favor and they are easy to play. With over 70 years of expertise, Golden Nugget presents everything a passionate gambler may want. Slots, jackpots, bonuses and loyalty program, it is all there alongside huge range|a wide range|a wide array} of motels and land-based casinos.

    ReplyDelete